• We will continue to  keep aiming the global companiesloved by people of the world and evolving.
  • We will continue to  keep aiming the global companiesloved by people of the world and evolving.
  • We will continue to  keep aiming the global companiesloved by people of the world and evolving.
  • We will continue to  keep aiming the global companiesloved by people of the world and evolving.
  • We will continue to  keep aiming the global companiesloved by people of the world and evolving.

THÔNG TIN KINH DOANH

Chúng tôi, tập đoàn Emar hoạt động với lý tưởng 「Yêu con người, phát triển con người」, đã mở rộng nghiệp vụ sử dụng lao động khu vực tại Châu Á và Nhật Bản, đi tiên phong trong việc toàn cầu hóa dịch vụ nguồn nhân lực, ngành sản xuất. Chú trọng nhận thầu sản xuất và tiếp tục cung cấp dịch vụ làm hài lòng khách hàng